Soita
Toimialue:Kuopio ja Koko Suomi

KUOPION MUUTTO JA KULJETUS OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

1. Soveltaminen

Kuopion Muutto ja Kuljetus Oy:n myymiin ja tuottamiin palveluihin sekä tuotteisiin sovelletaan näitä
toimitusehtoja. Kuopion Muutto ja Kuljetus Oy:sta käytetään jäljempänä lyhennettä KMK. Palveluita
käyttävästä ja tuotteita vuokraavasta/ostavasta asiakkaasta käytetään jatkossa lyhennettä asiakas.


2. Palvelut ja työ

2.1 Työsuorituksiksi ja palveluiksi luetaan kaikki suoritteet, joissa KMK on toimittanut asiakkaalle
työntekijöitä, palveluita, kalustoa jne.
2.2 Laskutus toteutuu asiakkaalle ilmoitettujen hintojen mukaisesti.
2.3 Kuitenkin niin, että minimiveloitusaika on 60 min. ja aikaveloitus on jokaiselta alkavalta 15 min.
Veloitusaika alkaa työntekijöiden lähtiessä yrityksen toimipisteeltä ja päättyy työntekijöiden palatessa
yrityksen toimipisteelle.
2.4 Työpäivän aikana KMK:n työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, ja ne
veloitetaan normaalien yksikkö/tuntihintojen mukaan. Kuuden tunnin ylittäviin työpäiviin kuuluu puolen
tunnin lepotauko. Alle kuuden tunnin mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi kahvitauko /lepotauko. Yli
kahdeksan tunnin työpäivään kuuluu lepotauko ja kaksi kahvitaukoa. Työpäivän kestäessä yli kymmenen
tuntia on työntekijällä oikeus edellisten lisäksi vielä yhteen puolen tunnin lepotaukoon.
2.5 Toimeksiannon peruuttaminen. Asiakkaalla on oikeus veloituksetta peruuttaa tilaamansa työsuoritus viisi
arkipäivää ennen kuin tilatun työsuorituksen on määrä alkaa. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin
viisi arkipäivää sen alkamisesta on KMK:lla oikeus veloittaa 50 % sovitun työsuorituksen hinnasta. Mikäli
työsuoritus perutaan samana päivänä tai sen jo alettua on KMK:lla oikeus täysimääräiseen veloitukseen.
2.6 KMK ilmoittaa viipymättä mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle (Force Majeure). Tämä
ylivoimainen este oikeuttaa KMK:n sekä asiakkaan luopumaan toimeksiannosta niin, että jo tehty työ on
asiakkaan sitouduttava maksamaan. KMK ei ole missään määrin velvollinen korvaamaan asiakkaalle
ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita lisäkuluja.
2.7 Mikäli asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai asiakas teettää tilauksen
ulkopuolisia töitä tai jokin muu seikka poikkeaa siitä mistä on tilauksen tekovaiheessa suullisesti tai
kirjallisesti sovittu on KMK oikeutettu veloittamaan nämä työt ja palvelut erikseen.
2.8 Mikäli asiakkaan irtaimistoon kuuluu yksikköarvolta yli 1500 euron esineitä tulee ne vakuuttaa erikseen
asiakkaan toimesta. Lisäksi taide-ja antiikki/arvoesineistä tulee toimittaa erillinen luettelo, jossa on esineiden
arvot, aitoustodistukset ja ostotodistukset.
2.9 Kuljetusrajoitukset. KMK ei kuljeta eläimiä. KMK ei voi kuljettaa vaaraa aiheuttavia esineitä, räjähteitä,
syövyttäviä aineita tai pahanhajuisia aineita. Asiakkaan on valmisteltava mahdolliset aseet ja ammukset
kuljetusta varten kuten ampuma-aselaki määrää.


3. Tuotteiden vuokraus

3.1 Vuokra-aika lasketaan tuotteiden toimituspäivästä /noutopäivästä
päivään, jolloin ne palautuvat KMK:n toimipisteelle edellä mainitut päivät mukaan lukien. Jokaisesta
osakuljetuksesta veloitetaan erillinen toimitusmaksu.
3.2 Mikäli vuokraava asiakas ei ole tyytyväinen tuotteisiin, määrään tai laatuun tai vuokrausehtoihin tulee
asiakkaan ilmoittaa siitä välittömästi, kuitenkin ennen tuotteiden käyttöönottoa.
3.3 Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokra-ajalla. Puuttuvista, rikkoutuneista tai muutoin
vahingoittuneista tuotteista veloitetaan hankintahinta.
3.4 Mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on KMK:lla oikeus purkaa sopimus välittömästi ja saada
vuokraamansa tuotteet takaisin KMK:n toimipisteelle asiakkaan kustannuksella.


4. Työturvallisuus

4.1 Asiakkaan on ilmoitettava etukäteen, mikäli tilatussa palvelussa /työsuorituksessa on KMK:n huomioitava
normaalista ja tavanomaisesta muuttotyöstä poikkeavia työturvallisuusasioita johtuen irtaimistosta tahi
asiakkaan tiloista tms.
4.2 KMK:n työntekijöiden havaitessa työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä on heillä oikeus keskeyttää
välittömästi työsuoritus.
4.3 KMK noudattaa kaikessa toiminnassaan työturvallisuuslakia, työaikalakia sekä kuljettajien ajo- ja lepoaikaasetusta.


5. Korvausvastuut ja reklamaatiot

5.1 Mikäli KMK:n suorittaman palvelun tai työn aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta
niin asiakkaan on tehtävä asiasta kirjallinen reklamaatio 7 päivän kuluessa tapahtuneesta. Ellei määräaikoja
ole noudatettu on KMK vapaa korvausvastuusta kaikkinensa.
5.2 Työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma eli vahinko tai törkeä
huolimattomuus, joka on johtanut tavaroiden tai muun omaisuuden vahingoittumiseen. Mikäli em. yksilöintiä
ei voida tehdä molemminpuolisena ei vahinko ole korvauksen piirissä.
5.3 KMK lain mukainen vastuu muutettavalle ja siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin.
KMK:n ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 e / Kg kotimaan kuljetuksissa. Asiakas voi ottaa
erillisen kertakuljetusvakuutuksen toimeksiannon ajaksi ja näin parantaa korvausturvaansa.
5.4 KMK korvausvastuut eivät koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.
5.5 KMK Korvausvastuun ulkopuolelle jäävät kaikki sähköiset ja tietotekniset
vahingot kuten esimerkiksi tiedostojen varmistukset, johtojen irrottamisesta aiheutuneet vahingot sekä niihin
rinnastettavat asiat.
5.6 Katoamisten osalta KMK:n korvausvastuu rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin
5.7 KMK korvausvastuu voi poistua kokonaan tai pienentyä mikäli
– tilaaja/asiakas on laiminlyönyt siirrettävän irtaimiston tai tilojen pakkaamisen tai suojaamisen.
Asianmukainen pakkaaminen tarkoittaa KMK:n ohjeiden mukaista pakkaamista ja suojaamista.
Asianmukainen irtaimiston pakkaaminen on asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.
-muutettavan irtaimiston kunto ei mahdollista turvallista siirtämistä / muuttoa normaalia toimintaa
noudattaen. Esimerkiksi huonekalun virheellinen asennus tai merkittävän huono kunto.
-siirrettävä irtaimisto on altis lämpötilan tai ilmaston vaihteluille eli esimerkiksi kasvit.
-Elektroniseen laitteeseen ei ole syntynyt matkan aikana selviä ulkoisia vaurioita.


6. Laskutusehdot

6.1 Vuokratuotteet laskutetaan sopimuksen mukaisesti kuukausittain.
6.2 Työsuoritukset, muutot ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko ennakkoon tai työsuorituksen
jälkeen.
6.3 Maksuehto on 14 pv netto.
6.4 Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.
6.5 KMK varaa oikeuden muuttaa hintoja muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.


7. Muut ehdot

7.1 Asiakkaan osoitteenmuutoksesta on ilmoitettava viipymättä KMK:lle.
7.2 KMK on oikeutettu vaatimaan tilaajalta / asiakkaalta maksun ennakkoon tai vakuuden maksusaatavan
turvaamiseksi, mikäli luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää, että asiakkaalla on
maksuhäiriömerkintä.
7.3 Näistä toimitusehdoista ja niiden johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina
ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan
asiat Kuopion Käräjäoikeudessa.